Вчені неочікуванно знайшли десятки найбільших чорних дір

23 Лютого 2018 16:37

www.bls.gov/

Ас­трофізи­ки вив­чи­ли 72 га­лак­ти­ки та нес­подіва­но ви­яви­ли де­сят­ки “уль­тра­масив­них” чор­них дір, що раніше вва­жалось не мож­ли­вим. Крім то­го, ста­ло зро­зуміло, що зрос­тання розмірів чор­ної діри й­де швид­ше, ніж са­мої га­лак­ти­ки. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт, опублікований бібліотекую Корнелльского університету в США.
Над­ма­сивні чорні діри зна­ходять­ся в ак­тивних цен­трах ве­ликих га­лак­тик — від на­шого Чу­маць­ко­го Шля­ху до да­леких і не­дос­тупних скуп­чень. Во­ни пог­ли­на­ють хма­ри га­зу і зірки, зли­ва­ючись з інши­ми чор­ни­ми діра­ми, та мо­жуть на­бира­ти ма­су в ба­гато де­сятків міль­ярдів мас Сон­ця, впли­ва­ючи на зрос­тання та ево­люцію своїх га­лак­тик. Але такі гіган­ти в су­час­но­му Всесвіті зустріча­ють­ся рідко, через те, що на зрос­тання їм потрібно ду­же ба­гато ча­су.
Ре­корд­смен на­разі — ква­зар S5 0014 + 81 в сузір’ї Це­фея, який мо­же до­сяга­ти 40 млрд со­няч­них мас. Але все ж більшість відо­мих над­ма­сив­них чор­них дір вимірю­ють­ся по­ряд­ка­ми від со­тень ти­сяч до со­тень міль­йонів сонць. При­най­мні, так вва­жалось досі.
Но­ва ро­бота міжна­род­ної ко­ман­ди ас­трофізиків вка­зує, що людство могло силь­но не­до­оціню­вати по­ширеність “уль­тра­масив­них” чор­них дір. Про­фесор Мон­ре­аль­сько­го універ­си­тету Жюлі Хла­вачек-Лар­рондо та її ко­леги вив­чи­ли 72 га­лак­ти­ки, роз­та­шовані в найбільш яс­кра­вих і ве­ликих скуп­ченнях на відстані до 3,5 млрд світло­вих років від Змлі. Вчені порівня­ли ма­си їх і над­ма­сив­них чор­них дір в їх цен­трах, ско­рис­тавшись спос­те­режен­ня­ми космічно­го те­лес­ко­па Chandra, які доз­во­лили за­реєстру­вати рен­тгенівсь­ке вип­роміню­ван­ня ак­рецій­них дисків ма­терії. Зав­дя­ки світності га­лак­тик в радіодіапа­зоні мож­на оціни­ти й їх власні ма­си для порівнян­ня.
Як і слід бу­ло очіку­вати, чим біль­ше га­лак­ти­ка, тим біль­ше за розміром чор­на діра в її центрі, але при ць­ому за­лежність їх неліній­на. Зрос­тання чор­них дір, які ку­ди важ­че, ніж мож­на бу­ло при­пус­ти­ти, й­де швид­ше, ніж га­лак­тик. Так, близь­ко 40% роз­гля­нутих вче­ними га­лак­тик місти­ли “уль­тра­масивні” чорні діри ма­сами 10 млрд Сонць і більш.
Вче­ним ще до­ведеть­ся по­яс­ни­ти ди­вовиж­ну швидкість їх зрос­тання. За­раз за­лишаєть­ся тіль­ки при­пус­ка­ти, що, мож­ли­во, во­ни по­чина­ли фор­му­вати­ся в іде­аль­них умо­вах і збіль­шу­вали­ся швид­ше, ніж мож­на бу­ло очіку­вати.